Jun 15 2003

آيا ديگر بار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پيش از

نوشته:     :::       Comments Off on آيا ديگر بار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پيش از

آيا ديگر بار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پيش از اينكه به نوشتن ادامه دهم، اقرار ميكنم كه با بيان اين جملات و طرح اين پرسشها، مورد سرزنش و پرخاش بسياري از خوانندگان قرار خواهم گرفت. ميدانم كه عده اي خير نيز خواهند گفت كه اي آقا حالا موقع چنين پرسشهائي نيست. بعضاْ عده اي نيز احياناْ مرا متهم به داشتن وابستگي و علاقه به رژيم حاكم بر ايران خواهند كرد اما چه باك از ياوه گوئيها، من ميگويم.
بگذاريد تا وقايع اخير در ايران را در كنار هم و حدس در باره رابطه هايشان با يكديگر دوباره بررسي كنيم :
هژده تير با تمامي خاطرات تلخش براي ملت ايران دارد نزديك ميشود و طبيعي است كه مردم اين فداكاري و شهامت فرزندان تحصيلكرده اين مملكت را پاس داشته و فراموش ننمايند.
مصباح يزدي صحبت از كمك پانصد ميليون دلاري آمريكا به گروههائي در ايران ميكند كه سعي در براندازي رژيم ملايان دارد. سام براون بك سناتور آمريكائي نيز از همين ميگويد و فقط مبلغ را پائين تر ذكر ميكند ( پنجاه ميليون دلار). پس چيزي وجود دارد و ملايان نيز بيم آن دارند كه از ميان ايشان كسي پنهاني با آمريكا به توافق رسيده باشد و بخواهد كه سر ديگران را زير آب نمايد. فراموش نكنيم در كودتاي ضد مصدق و در اوج هيجانات و التهابات مردمي بناگاه با پرداخت صدهزار دلار از سوي سيا مسير مبارزات عوض شد و دكتر مصدق سرنگون. پس مشابهات اين امر در ايران چندان هم بيسابقه نيست و مكرر بوقوع پيوسته.
شاهدين وقايع اخير صحبت از نقش فعال و آرامش طلب دانشجويان در تظاهرات ميكنند و در همين زمان گفتمان به حضور فعال و اغتشاشگر موتورسواران طرفدار رژيم نيز كشانده ميشود كه تنور نا آراميها را بگونه اي داغ نگاه ميدارند. هر دو امر بنا به تاْئيديه هاي وارده از ايران صحيح بنظر ميرسند.
معمولاْ رژيمهاي توتاليتر در چنين مواردي سعي در اجتناب از گسترش ناآرامي و تحريك دارند و در ايران امر بگونه ديگريست.
جنبش دانشجوئي و حركت اصلاح طلبان (كه هر دو عمدتاْ خواهان جاينشين گشتن نظام مردم سالار و مستقل از مذهبيون ميباشند) بنظر ميرسد كه آغاز به گزيدن راهي براي مبارزه نموده اند كه احياناْ بدون دخالت كشورهاي خارج هم به مقصد خواهد رسيد. اين راه ميتواند (الزاماْ نه ولي ميتواند) براي كشورهائي كه علاقه به تعيين نوع حكومت آينده ايران دارند مشكل آفرين باشد.
فراموش نكنيم كه در اواخر دوران رژيم پهلوي نيز ارتش بيكبارگي و بي انتظار تسليم گرديد گرچه سران ارتش حتي تا پاي جوخه هاي اعدام بالاي سر حاج آقا خميني به شاه وفادار ماندند. مسئله تباني براي انتقال قدرت از پهلوي ها به خميني ها بود كه در بحبوهه هيجانات مردمي و بي اطلاع ايشان انجام گرفت. آيا ديگر بار در گرماگرم پيكارهاي بحق مردم، باز هم بر سر حقوق ايشان معامله اي در پيش است؟
مردم ايران مدتهاست كه ماءيوس و ناراضي هستند. مردم ايران علاقه به شركت در اجتماعات ضد رژيم دارند. مردم ايران ميخواهند كه خود تعيين كننده سرنوشت خويش باشند. مردم ايران همچنين علاقه به شركت و يا حداقل تماشاي چنين مراسمي دارند. سئوال اينستكه گوشه هائي از اين جنبشها و شورشها تا چه حد متاْثر از عوامل وابسته و غير ايراني ميباشند و چه فيلتري براي جدا كردن سره از ناسره از سوي ايراندوستان تعبيه گرديده است. آيا صرف مخالفت تنها با رژيم، براي جزئي از جنبش مردمي شدن و احياناْ سو دادن به آن كافيست؟
با آغاز رياست جمهوري آقاي خاتمي، بسياري از نويسندگان فضا را براي نبشتن باز پنداشته و به اين امر اقدام ورزيدند. اين عده بسرعت شناسائي شده و در طي قتل هاي زنجيره اي بر طرف گشتند. اين ماجرا گروههاي داخلي مخالف رژيم را مدتها به بهت كشاند صرفنظر از اينكه در مملكتي مانند ايران تعداد اينگونه افراد معدود ميباشد و فقدان ايشان بسادگي براي جامعه جبران پذير نيست. آيا باز چنين دامي گسترده شده است؟
در خبر هاست كه ايالات متحده با گروهها و نمايندگان اقوام در ايران بطور جداگانه به ايجاد رابطه پرداخته است. هدف چيست؟ براي عراق كليه گروهها و نمايندگان اقوام در زير يك سقف و همزمان مخاطب قرار ميگرفتند. در مورد ايران وضع بگونه ديگر است. چرا؟ ايا از اتحاد و ايجاد ارتباط و تبادل نظر ايرانيان با يكديگر وحشت بدلها راه پيدا كرده است؟ اينكه گروههاي مخالف رژيم بايستي براي ايجاد تفاهم بين المللي و دفاع از مواضع ايران با ديگر كشورها گفتگو كنند (منظور به بيع گذاشتن منافع ملي و خود ملت نيست)، امريست درست ولي چرا گروهها بطور جداگانه و مجزا مخاطب قرار ميگيرند؟
بسيار علاقه مند هستم تا نظر خوانندگان ،اظهارات و ايرادات ايشان را بدانم. تنها با تبادل نظر و حفظ نظم فكري درون خودمان ميتوانيم بر مشكلات و جهل غلبه كنيم. اين نيز روشن است كه نميتوان تمامي وقت را به بحث و گفتگو پرداخت ولي بدون آن نيز آزادي واقعي ميسر نميباشد.
بيغرض

نوشته: در ساعت: 3:56 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on آيا ديگر بار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پيش از  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی